pravidla závodu

RAČICKÁ ČTYŘIADVACÍTKA

Čl. 1

Úvod


(1) "Račická čtyřiadvacítka" (dále jen "závod") je extrémní závod

a) který vznikl jako nápad party nadšenců z Račic nad Trotinou a blízkého okolí;
b) tříčlenných družstev;
c) omezený časovým limitem jednoho jediného dne, tj. 24 hodin;
d) sestávající ze tří základních disciplín: jízda na jízdním kole, jízda na nafukovacím člunu a chůze (nebo běh).

(2) Závod "Račická čtyřiadvacítka" probíhá na předem vymezené trati, kterou je třeba zdolat stanoveným způsobem v předepsaném časovém limitu.

(3) Závodníci startují dobrovolně a na vlastní nebezpečí a pořadatel nezodpovídá za škody závodníkům při závodě vzniklé ani jimi způsobené. Každý závodník bere na vědomí, že se závod koná za plného silničního provozu, a proto je povinen dodržovat pravidla silničního provozu; závodníci nemají nikde přednost! Každý závodník sám zodpovídá za své vlastní vybavení v průběhu závodu.


Čl. 2

Použité pojmy


(1) "Závodník" je osoba starší osmnácti let, která se závodu účastní jako člen tříčlenného družstva.

(2) "Tříčlenné družstvo" je družstvo skládající se ze tří závodníků, které v souladu s těmito pravidly hodlá (úspěšně) absolvovat závod. Tříčlenná družstva mohou být složena z libovolných závodníků, tj. smíšená i nesmíšená.

(3) "Jízdní kolo" je vlastní jízdní kolo (silniční, krosové nebo horské) závodníka, které je řádně vybaveno a splňuje veškeré technické podmínky k provozu na pozemních komunikacích dle platných právních předpisů a to včetně stanoveného osvětlení při jízdě na jízdním kole za snížené viditelnosti. Za jízdní kolo není považováno takové jízdní kolo, které je poháněno jiným způsobem než jen lidskou silou.

(4) "Nafukovací člun" je plavidlo zajištěné pro tříčlenné družstvo ke zdolání stanovené etapy závodu a to včetně veškerého příslušenství a záchranných vest.

(5) "Kontrolní bod" je předem stanovené místo v terénu, které slouží ke kontrole družstev a závodníků při dodržování stanovené trasy. Při neprojití (neprojetí) kontrolního bodu může být družstvu udělena časová penalizace nebo může být ze závodu diskvalifikováno.

(6) "Pravidlo bezpečnosti" je povinnost každého účastníka závodu počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození zdraví nebo majetku svého nebo jiných osob bez ohledu na to, zda jsou či nejsou na závodu nějakým způsobem zainteresovány a takovým možným ohrožením účinně předcházet.

(7) "Pravidlo fair-play" je povinnost každého účastníka závodu dodržovat pravidla, chovat se sportovně a pomáhat ostatním závodníkům (nejen z vlastního družstva), které postihla nečekaná komplikace bez ohledu na své vlastní umístění v závodu.


Čl. 3

Povinnosti závodníků a družstev


(1) Každý závodník je povinen respektovat tato pravidla závodu a řídit se pravidlem bezpečnosti a pravidlem fair-play. Každý závodník je povinen znát a respektovat pravidla provozu na pozemních komunikacích podle platných právních předpisů. Každý závodník musí prakticky ovládat jízdu na jízdním kole, jízdu na nafukovacím člunu a musí umět plavat.

(2) Každý závodník je součástí družstva a je povinen dbát, aby družstvo zůstalo pohromadě. Žádný závodník nesmí opustit své družstvo.

(3) Každý závodník je povinen dodržet stanovenou trasu závodu a každou etapu závodu zdolat stanoveným způsobem. Je-li na trase závodu umístěn kontrolní bod, jsou všichni závodníci povinni být na tomto kontrolním bodě přítomni.

(4) Každý závodník je povinen mít u sebe povinnou výbavu závodníka. Každé družstvo je povinno mít u sebe povinnou výbavu družstva.

(5) Při jízdě na jízdním kole je každý závodník povinen mít na hlavě řádně připevněnou cyklistickou přilbu. Bez cyklistické přilby nebude závodník na start cyklistické etapy připuštěn a celé družstvo bude ze závodu diskvalifikováno.

(6) Každý závodník je povinen během závodu používat pouze mapu a buzolu, je přísně zakázáno používat GPS navigací a jiných podobných zařízení v průběhu celého závodu.

(7) Každý závodník je povinen poskytnout pomoc, pokud je jiný závodník v ohrožení zdraví či života.

(8) Každé družstvo musí zaplatit startovné.


Čl. 4

Registrace


(1) Registrace jednotlivých družstev k závodu probíhá v termínu a způsobem uvedeným na internetových stránkách závodu. Registrace se provádí odesláním registračního e-mailu a je dokončena zaplacením startovného.

(2) V rámci registrace je zadán název družstva, jméno, příjmení a datum narození vedoucího družstva a jména, příjmení a data narození členů družstva. Nedílnou součástí registrace družstva je předání emailu na veoudího družstva a telefonních kontaktů na všechny závodníky družstva (telefonní kontakty na telefony, které budou mít závodníci během závodu u sebe).


Čl. 5

Instruktáž družstev před závodem


(1) Před startem samotného závodu proběhne instruktáž, v jejímž úvodu bude provedena prezentace jednotlivých družstev a závodníků.

(2) V rámci instruktáže budou upřesněny podrobnosti k organizaci a trase závodu.

(3) Instruktáž začíná dvě hodiny před startem závodu, tj. ve 22:00 hodin.


Čl. 6

Start závodu


(1) Start závodu je o půlnoci, tj. v 00:00 hodin předem stanoveného dne na vyznačeném místě ve sportovním areálu SKP Maják v Jablonci nad Nisou.

(2) Start závodu je hromadný, startuje se na pokyn.

(3) Startem závodu je spuštěna časomíra.


Čl. 7

Etapy závodu


(1) Závod je členěn na etapy. Etapy závodu spočívají v základních úsecích pěším (běžeckém), jízdě na jízdním kole a jízdě na nafukovacím člunu. Jednotlivé etapy se během závodu mohou libovolně opakovat a kombinovat.

(2) Po dokončení každé z etap je měřen mezičas.

(3) Do závodu může být vložena i speciální etapa (disciplína nebo úkol), která však nesmí vyžadovat zvýšené fyzické ani psychické nároky na závodníky.

(4) Po dokončení každé etapy závodu se všem závodníkům doporučuje alespoň krátký odpočinek k regeneraci sil.

(5) Pořadatel závodu si vyhrazuje právo nevpustit do etapy závodu družstvo, je-li zřejmé, že toto družstvo nedokončí závod v daném časovém limitu. Toto opatření je činěno výhradně za účelem zajištění bezpečnosti závodníků (pokročilá doba, únava apod.) a je jím družstvo ze závodu diskvalifikováno.


Čl. 8

Etapa - chůze (běh)


(1) Hovoří-li se o etapě pěší, má se na mysli přesun závodníků chůzí nebo během.

(2) Pěší etapa je situována do terénu, v případě pozemních komunikací za běžného silničního provozu, načež se závodníci upozorňují na povinnost dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích a na skutečnost, že jim z účasti na závodu nevyplývá žádná přednost! Účastníci jsou povinni si zajistit si i při chůzi reflexní bezpečnostní prvky. 


Čl. 9

Etapa - jízda na jízdním kole


(1) Etapa jízda na jízdním kole je závodníkem prováděna na jízdním kole, které odpovídá definici jízdního kola podle těchto pravidel. Vzhledem k trati závodu, která je vedena terénem, se všem závodníkům doporučuje použít kolo horské nebo krosové.

(2) Etapa jízda na jízdním kole je situována do terénu, v případě pozemních komunikací za běžného silničního provozu, načež se závodníci upozorňují na povinnost dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích a na skutečnost, že jim z účasti na závodu nevyplývá žádná přednost!

(3) Etapu jízda na jízdním kole smí absolvovat pouze závodník s ochrannou cyklistickou přilbou.

(4) Za snížené viditelnosti je každý závodník povinen použít na jízdním kole předepsané osvětlení.

(5) V případě defektu na jízdním kole je závodník povinen si při opravě vystačit sám nebo s pomocí zbývajících závodníků družstva. Pomoc cizích osob je zakázána.


Čl. 10

Etapa - jízda na člunu, kánoi


(1) Etapa jízda na člunu, kánoi je závodníky prováděna na kánoi, která týmu bude na startu této etapy přidělena. Všichni tři závodníci jednoho družstva se plaví na jedné kánoi.

(2) Etapu jízda na člunu, kánoi smí absolvovat pouze závodník s oblečenou záchrannou vestou. Záchrannou vestu zajišťuje pořadatel závodu.

(3) Je-li na trase etapy jízda na člunu jez, zdymadlo či jiné vodní dílo, jsou závodníci povinni plavbu přerušit a člun přenést po břehu. Vzdálenost vysednutí z nafukovacího člunu před vodním dílem a následného násednutí na nafukovací člun za vodním dílem nesmí být kratší než 30 metrů. V případě nevhodných podmínek jsou závodníci povinni tuto vzdálenost zvýšit; nevhodnými podmínkami může být například rychlý vodní proud, nepříznivé podmínky pro vylodění na břehu apod.


Čl. 11

Cíl


(1) Cíl závodu je na vyznačeném místě ve sportovním areálu SKP Maják v Jablonci nad Nisou. Cílem závodu zpravidla bude stejné místo jako start závodu.

(2) Družstvo dosáhne cíle ve chvíli, kdy cíle dosáhnou všichni tři jeho závodníci, kteří předtím absolvovali celou stanovenou trasu. Výsledný čas družstva je měřen poté, co cíle dosáhne poslední závodník z družstva.

(3) Případné časové penalizace jsou přičteny k výslednému času družstva.

(4) Cíle nedosáhne družstvo, jehož výsledný čas převyšuje limit 24 hodin a to včetně případných časových penalizací.

(5) Pořadí družstev v cíli se stanoví podle dosaženého času včetně přičtení případných časových penalizací. Vítězným družstvem je to družstvo, které dosáhlo cíle v nejkratším čase. Obdobně se stanoví další pořadí družstev v závodu.

(6) Každý závodník, který dosáhl cíle, si zaslouží uznání.


Čl. 12

Vyhlašování výsledků


(1) Vyhlašování výsledků proběhne ve sportovním areálu SKP Maják v Jablonci nad Nisou, v případě nepříznivých klimatických podmínek je možno toto místo změnit.

(2) Vyhlašování výsledků proběhne jednu hodinu po dosažení cíle posledním družstvem, nejpozději však 25 hodin po startu závodu. Vyhlašování výsledků může být odsunuto na pozdější dobu z důvodu řešení protestů. Před vyhlašováním výsledků musí být vyřízeny všechny protesty, byly-li podány.

(3) V rámci vyhlašování výsledků budou vítěznému družstvu a družstvům na druhém a třetím místě předány ceny. Ceny mohou být předány i družstvům na dalších místech. Všichni závodníci obdrží pamětní list.

(4) Ukončením vyhlašování výsledků je ukončen i aktuální ročník závodu.


Čl. 13

Protesty a námitky a rozhodování o nich


(1) K podání protestu, námitky či připomínky (dále jen "protest") je oprávněno každé družstvo prostřednictvím kteréhokoli závodníka tohoto týmu, který je k podání protestu pověřen ostatními závodníky družstva.

(2) O protestech rozhoduje tříčlenná komise. Uzná-li to komise za vhodné, jedná o protestu za účasti jednoho závodníka z družstva, které protest podalo a po jednom závodníkovi z každého družstva, kterého se protest týká.

(3) Komise je oprávněna jednat o porušení těchto pravidel i v případech, o kterých se dozví jiným způsobem než na základě protestu.

(4) Protest je třeba podat při nejbližší možné příležitosti. Protesty z poslední etapy je třeba podat nejpozději do deseti minut po dosažení cíle.

(5) Výsledkem jednání komise může být zamítnutí protestu nebo časová penalizace nebo diskvalifikace družstva.

(6) Rozhodnutí komise o protestu je konečné a nelze jej již dále napadnout dalším protestem. V jedné věci rozhoduje komise pouze jednou, opakované protesty v již rozhodnutých věcech jsou vyloučeny.


Čl. 14

Povinná výbava


(1) Povinnou výbavou závodníka je

a) jízdní kolo,
b) cyklistická přilba,
c) osvětlení jízdního kola,
d) "čelovka" nebo kapesní svítilna,
e) reflexní bezpečnostní prvky při chůzi

(2) Povinnou výbavou družstva je

a) mapa Jizerské hory
b)  mapa Český ráj
c) lékárnička s obsahem odpovídajícímu náročnosti závodu a potřebám jednotlivých závodníků družstva,
d) digitální fotoaparát nebo telefon s vestavěným fotoaparátem, s paměťovou kartou nebo s kabelem pro připojení k počítači pro stažení fotografií.

(3) Doporučenou výbavou družstva je

a) nepromokavý obal na mapu,
b) lodní pytel nebo jiný nepromokavý obal na etapu jízda na nafukovacím člunu,
c) reflexní prvky na oblečení,
d) cca 5 metrů šňůry nebo lana na uvázání člunu.

(4) Závodníkům se doporučuje mít náhradní oblečení, zejména obuv a při jízdě na jízdním kole mít u sebe základní náhradní díly na jízdní kolo (náhradní duše, lanka apod.) a základní nářadí k jeho opravě.


Čl. 15

Závěr


(1) Poruší-li družstvo nebo některý z jeho závodníků jakékoliv pravidlo, může být celé družstvo diskvalifikováno. To neplatí v případech, kdy je prokázáno, že k porušení pravidel došlo v zájmu zajištění bezpečnosti závodníků, jiných osob nebo majetku.

(2) Pokud se družstvo nebo některý závodník rozhodne nepokračovat v závodu, je třeba tuto skutečnost bezodkladně oznámit organizátorům.

(3) V případě, že některý závodník družstva nemůže dále pokračovat nebo odstoupí, je celé družstvo ze závodu diskvalifikováno. Družstvo s dvěma závodníky může v závodu pokračovat mimo soutěž. Samotný jeden závodník nesmí v závodu dále pokračovat.

(4) Všem závodníkům se doporučuje, aby si řádně rozvrhli síly a své možnosti nepřeceňovali.

(5) Propozicemi pro jednotlivé ročníky závodu lze měnit tato všeobecná pravidla. Tyto propozice musí být v dostatečném předstihu předloženy všem družstvům, zpravidla na webových stránkách závodu.

(6) Účastí v závodu dává každý závodník svobodný souhlas ke zpracování osobních údajů zveřejněných na webových stránkách závodu a to jména, příjmení a podoby na fotografiích pořízených za účelem zpravodajství ze závodu a jeho další propagace.

(7) Pokud vznikne situace, která není řešena těmito pravidly, rozhoduje o ní tříčlenná komise obdobně, jako v případech protestů.

(8) Webové stránky závodu jsou "http://www.racicka24.cz".

 

Rychlý kontakt

 

TJ Sokol Račice na Trotinou
50303 Smiřice
Česká republika

Telefon: +4 20 773 970 686
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2015. Všechna práva vyhrazena.

  

      

 

 

 

TOPlist